Skip to content

Gratis Pechverhelping voorwaarden

GEGARANDEERDE DIENSTVERLENING IN BELGIE EN IN 35 EUROPESE LANDEN VOOR DE BEGUNSTIGDEN VAN « GRATIS PECHVERHELPING »

1. DEFINITIES

1.1 Touring

Voor de gegarandeerde dienstverlening in België duidt "Touring" de vereniging zonder winstoogmerk Touring Koninklijke Club van België (TCB) aan (BTW n° BE 0403.471.597), waarvan de hoofdzetel gelegen is in België, Wetstraat 44 in 1040 Brussel. Door deze vereniging wordt de uitvoering van een deel van de dienstverlening op gebied van pechverhelping, van sleepdienst en van de terbeschikkingstelling van vervangvoertuigen, in België toevertrouwd aan de naamloze vennootschap Touring, waarvan de sociale hoofdzetel ook gelegen is in België in 1040 Brussel, Wetstraat 44, BTW BE 0403.471.401 RPM Brussel.

1.2 Begunstigden

De houders van een CLUB-kaart worden beschouwd als begunstigden van GRATIS PECHVERHELPING indien zij ingeschreven zijn in Total Assistance en hiervan een bevestiging gekregen hebben en nadien deze kaart gevalideerd hebben tijdens de openingsuren in een TotalEnergies-shop in België of in het Groothertogdom Luxemburg, na aankoop van minimum 25 liter brandstof (of minimum 8 liter voor motorfietsen), net als elke persoon die legaal en gratis getransporteerd wordt en die zich aan boord van het voertuig bevindt en dit binnen de beperking van het aantal zitplaatsen dat vermeld wordt op het inschrijvingsformulier van het gedekte voertuig. Er wordt overeengekomen dat Touring, bij oproep, de klant zal vragen om zijn gegevens door te geven (naam,voornaam en kaartnummer) om recht te krijgen op een interventie en dat de pechverhelper of de mecanicien/pechverhelper gemandateerd door Touring, voor de pechverhelping het nummer van de Total Clubkaart controleert.

1.3 Gedekt voertuig

Elk nieuw of tweedehands voertuig (auto, auto voor gemengd gebruik, motorfiets, bestelwagen, minibus en mobilhome), van elk merk, waarvan het gewicht geladen de 3,5 ton niet overschrijdt en waarvan de nummerplaat door TotalEnergies vermeld werd aan Touring in het kader van de CLUB-kaart, wordt beschouwd als een gedekt voertuig. De nummerplaat moet verplicht conform zijn met het inschrijvingsbewijs van het aangeduide voertuig, op straffe van het voertuig niet te beschouwen als gedekt voertuig.
De caravan of de aanhangwagen van minder dan 1,5 ton, geladen en getrokken door het gedekte voertuig op het ogenblik van het incident, wordt ook als een gedekt voertuig beschouwd.

1.4 Incident

Alle mankementen aan de mechanische, elektrische of elektronische onderdelen van het gedekte voertuig, die het voertuig thuis of op de openbare weg immobiliseren, of die het ongeschikt maken om te rijden in goede veiligheidsomstandigheden, worden beschouwd als een incident.
De dekking wordt ook verzekerd in de volgende gevallen: verkeersongelukken, incidenten te wijten aan de banden, brandstofpannes, defecten te wijten aan een ongeschikte brandstof in vergelijking met die die moet gebruikt worden in het voertuig, vastlopen, daden van vandalisme, diefstal of poging tot diefstal van het voertuig of onderdeel van het voertuig, geïmmobiliseerd voertuig door verlies of diefstal van de sleutels of opgesloten sleutels in het voertuig.
De volgende situaties worden niet beschouwd als incidenten: mankementen uitgelokt door het zich manifest niet houden aan het onderhoudsplan voorgesteld door de constructeur, breuk of schade van het raam of de glazen, immobilisatie van het gedekte voertuig door de politie, inbeslagneming of elke andere legale immobilisatie, deze die volgt op een rit op weinig gangbaar terrein (cross in de bossen, velden, etc.), op een natuurramp zoals een overstroming, een aardbeving, een hagelbui (of elke andere klimaatramp) of de immobilisatie van het voertuig in een garage of de werkplaats van een carrosserie.
De gebeurtenissen die plaatsvinden wanneer de bestuurder niet in staat is om te rijden, niet in staat is tot de uit te voeren manoeuvres of onder invloed van alcohol, narcotica of drugs, worden ook niet beschouwd als incidenten.

1.5 Domicilie

De hoofdverblijfplaats of de gewoonlijke verblijfplaats van de begunstigde wordt beschouwd als zijn domicilie.

2. Voorwaarden

De begunstigde kan de voorwaarden aanvragen bij TotalEnergies. De dekkingsperiode van het voertuig bedraagt 3 weken na de dag van aankoop van minimum 25 liter brandstof bij TotalEnergies door de houder van de  CLUB-kaart (of van minimum 8 liter brandstof voor de houders van een kaart voor motorfietsen en kaarten die "de facto" een motor dekken). Bij de aankoop zal de houder van de CLUB-kaart zijn tankbeurt laten valideren in de TotalEnergies-shop in België of in het Groothertogdom Luxemburg tijdens de openingsuren om te genieten van de dekking van zijn voertuig tijdens de 3 weken die hierop volgen. De voorwaarden zijn van kracht om 0u van de dag die volgt op de validering van de tankbeurt op de  CLUB-kaart door een houder ervan in een TotalEnergies-shop tijdens de openingsuren. Een uitzondering wordt gemaakt voor het ter beschikking stellen van een vervangvoertuig door Touring. Dit zal pas kunnen vanaf 0u op de tweede dag die volgt op de validering van de tankbeurt op de  CLUB kaart.

2.1 Toetreding tot de dienstverlening in België en in 35 Europese landen

Het valideren van een tankbeurt op de  CLUB-kaart geeft de begunstigde recht op een dekking voor zijn voertuig in België en in 35 Europese landen. Dit laatste geeft recht op de gratis gegarandeerde dienstverlening, zoals voorzien in artikel 2.2., met het ter beschikking stellen van een vervangvoertuig gedurende 24 uren tijdens de duur van de geldigheid van de dekking. De gegarandeerde prestaties worden gegeven met een maximum aantal van 2(twee) keer per 12 maanden. . Als blijkt dat deze interventies te wijten zijn aan een fout van een pechverhelper, zal Touring verder zijn bijstand verlenen aan het lid. Bij panne met een batterij en indien de begunstigde weigert zijn batterij te laten vervangen indien vereist door de pechverhelper en indien de begunstigde dezelfde dag terug een oproep doet bij Touring voor een nieuwe tussenkomst om de batterij op te laden, dan zal deze laatste tussenkomst als een tweede tussenkomst beschouwd worden.

2.2 Gegarandeerde dienstverlening

Touring stelt de begunstigden haar nationale pechverhelpingsorganisatie ter beschikking. Deze werkt 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 en is bereikbaar via een eenvoudige telefonische oproep naar het nummer van de Gratis Pechverhelping.
De dienstverlening van pechverhelping, de lokale sleepdienst, informatiediensten en vervangvoertuigen zijn verworven rechten voor de begunstigden van de Gratis Pechverhelping.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat Touring, in het geval van ongevallen, organismen als de politie, ziekenwagen, brandweer, het Rode Kruis, de verzekeringsmaatschappijen, etc. niet kan vervangen.
Indien Touring bij een oproep noch de naam noch het voertuig terugvindt in haar gegevensbank, die dagelijks geüpdatet wordt, dit terwijl de oproeper wel degelijk ingeschreven is en beantwoordt aan de voorwaarden beschreven in artikel 1.2,

  • indien het ongeval zich voordoet in België, zal Touring een éénmalige betalende interventie voorstellen. De oproeper kan achteraf een aanvraag tot terugbetaling van de interventiekosten indienen bij Touring op vertoon van het bewijs van een tankbeurt gedaan in een Total station in België of in het Groothertogdom Luxemburg buiten de openingsuren (meestal betekent dit voor 7.00 u en na 19.00 u of op een sluitingsdag) De oproeper voegt bij zijn aanvraag eveneens het bewijs van de interventiekost door Touring. Deze zullen hem terugbetaald worden tot een maximumbedrag van 159 €.
  • indien de pech zich voordoet in het buitenland, zal Touring de pechverhelping organiseren die ten laste valt van de klant. De oproeper kan bij Touring een aanvraag tot terugbetaling van de interventiekosten indienen op vertoon van het bewijs van een tankbeurt gedaan in een TotalEnergies station in België of in het Groothertogdom Luxemburg buiten de openingsuren (dit betekent voor 7.00 u en na 19.00 u of op een sluitingsdag) De oproeper voegt bij zijn aanvraag eveneens het bewijs van betaling van de interventie georganiseerd door de lokale partner van Touring

2.3 Territoriale uitgestrektheid

De gegarandeerde dienstverlening in het kader van de aan de begunstigden aangeboden dekkingen zijn een verworven recht in de landen van de Europese Unie (behalve in Estland, Letland, Litouwen en Cyprus), en ook in het Prinsdom Monaco, in San Marino, Andorra, Liechtenstein, Vaticaanstad, Zwitserland, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, IJsland, Macedonië, Noorwegen, Roemenië en Servië. De dienstverlening aan voertuigen is geen verworven recht op de Canarische eilanden en Madeira, de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla op het Afrikaanse grondgebied, in Turkije en buiten het tot het moederland behorende grondgebied van Frankrijk.

2.4 Pechverhelping

Touring organiseert en neemt het sturen van een Touring pechverhelper of een aangeduide mecanicien/pechverhelper voor haar rekening en dit op de plaats zelf waar het gedekte voertuig geïmmobiliseerd staat ten gevolge van een incident, of dat thuis is of ergens anders op de openbare weg in de landen van de Europese Unie (behalve in Estland, Letland, Litouwen en Cyprus), et ook in het Prinsdom Monaco, in San Marino, Andorra, Liechtenstein, Vaticaanstad, Zwitserland, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, IJsland, Macedonië, Noorwegen, Roemenië en Servië. De dienstverlening aan voertuigen is geen verworven recht op de Canarische eilanden en Madeira, de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla op het Afrikaanse grondgebied, in Turkije en buiten het tot het moederland behorende grondgebeid van Frankrijk.
De wisselstukken, de brandstof, de oliën… blijven ten laste van de begunstigde.
De herstellingskosten, arbeidsloon en het materiaal, blijven ten laste van de begunstigde, waarbij Touring in geen enkel geval verantwoordelijk kan gehouden worden voor de kwaliteit of de prijs van de uitgevoerde herstellingen door een garagist.

2.5 Lokale sleepdienst

In de aangehaalde gevallen in artikel 2.1 en 2.2, wanneer het opnieuw in het verkeer sturen van het gedekte voertuig, dat geïmmobiliseerd werd ten gevolge van een incident, onmogelijk blijkt of dat de minimale veiligheidsvoorwaarden om de pechverhelping uit te voeren niet gegarandeerd kunnen worden ter plaatse zelf van de immobilisatie of dat de duur van de herstellingen een te grote termijn overschrijdt, organiseert Touring een sleepdienst voor het voertuig naar de dichtstbijzijnde garage van de plaats van immobilisatie en neemt deze ook voor haar rekening. Op uitdrukkelijke vraag van de klant kan de sleping gratis gebeuren naar de garage van zijn keuze in een straal van 20 km van de plaats van immobilisatie. Indien de garage van zijn keuze zich verder bevindt dan de straal van 20 km van de plaats van immobilisatie, zijn de hieraan verbonden kosten evenwel volledig ten laste van de klant. Tijdens het slepen of het transport van het gedekte voertuig, neemt Touring de verantwoordelijkheid op zich en draagt zij zorg voor de sleutels en de boorddocumenten van het voertuig, maar ze ontdoet zich van elke verantwoordelijkheid op het gebeid van de inhoud.
Als de snelle sleepdienst dringend bevolen wordt door de politie, ten gevolge van een ongeval of een defect, zal Touring tussenkomen voor een maximum bedrag van 125€, mits voorlegging van de factuur van deze sleping.

2.6 Vervangvoertuig

Als het terug in het verkeer brengen van het gedekte voertuig dat geïmmobiliseerd is ten gevolge van een incident onmogelijk blijkt en dat het slepen/transporteren van het voertuig uitgevoerd is, organiseert Touring op vraag van de begunstigde het ter beschikking stellen van een vervangvoertuig van de categorie A of B, van alle merken, en dat gedurende 24 uren. Touring neemt deze vervanging ook ten laste. De terbeschikkingstelling van het vervangvoertuig door Touring zal slechts mogelijk zijn vanaf 0u de tweede dag na de activatie door de houder van de CLUB-kaart in een TotalEnergies-shop.
De bestuurder van het huurvoertuig moet minimum 18 jaar zijn en in het bezit zijn van een rijbewijs.
Vooraleer een vervangvoertuig toegekend wordt moet Touring of zijn lokale partner een diagnose van het defect stellen. De toekenning van het vervangvoertuig wordt gegarandeerd binnen de grenzen van de lokale beschikbaarheid en de begunstigde aanvaardt de algemene huurvoorwaarden te respecteren van de terbeschikkingstelling, zoals aangegeven in het huurcontract van de verhuurmaatschappij die aangeduid is door Touring.
Het vervangvoertuig zal niet toegekend worden als het gedekte voertuig geïmmobiliseerd staat in een garage of bij een carrossier, of dat nu voor onderhoudswerken is of voor een reparatie zonder verband met het incident of voor herstellingswerken ten gevolge van een probleem dat in de garage zelf duidelijk geworden is.
De algemene huurvoorwaarden van de verhuurmaatschappij zullen ter ondertekening voorgelegd worden aan de begunstigde voordat het vervangvoertuig ter beschikking gesteld wordt. De begunstigde die een vervangvoertuig krijgt, engageert zich om dit op het einde van de periode van terbeschikkingstelling, die expliciet vermeld werd in het huurcontract, terug te brengen, en dit op de plaats, het uur en de dag die door Touring bepaald worden. In geval van laattijdige teruggave van het voertuig, zal elke dag waarvan meer dan twee uren verstreken zijn, beschouwd worden als een volledige dag en zal deze dus gefactureerd worden aan de begunstigde. Het voertuig moet teruggebracht worden met een volle brandstoftank.
De terbeschikkingstelling kan ofwel in één van de door Touring goedgekeurde centra uitgevoerd worden, ofwel op een plaats aangeduid door Touring.
Het vervangvoertuig wordt ter beschikking gesteld tijdens de duur van de herstelling van het gedekte voertuig en die bepaald en voorzien wordt door Touring, rekening houdend met de aard van het defect, met een maximum van 24 uren of tot de maandagmorgen die volgt als het voertuig normaal gezien teruggebracht moest worden op een zondag. Het vervangvoertuig wordt slechts toegekend op uitdrukkelijke vraag van de begunstigde aan de pechverhelper van Touring of aan de pechverhelper/mecanicien die door Touring aangeduid werd en in die mate dat de huidige algemene voorwaarden gerespecteerd worden, waarbij Touring zich het recht voorbehoudt om elke hierop volgende aanvraag te weigeren.
De brandstof- en tolkosten zijn ten laste van de begunstigde.
Bij ontvangst van het vervangvoertuig zal de begunstigde een borgsom moeten betalen volgens de afgesproken voorwaarden in het huurcontract van de verhuurder. De begunstigde moet hiervoor over een kredietkaart beschikken want de verhuurder zal hem deze vragen om te voldoen aan de borgsom. Deze borgsom zal slechts teruggegeven worden aan de begunstigde als het voertuig, binnen de in het huurcontract bepaalde termijn, zonder bijkomende schade teruggebracht wordt en als de begunstigde voldaan heeft aan alle verplichtingen in het huurcontract. Bij ontvangst en teruggave van het vervangvoertuig zal de staat van het voertuig gecontroleerd worden met behulp van een check in/check out-rapport dat voor akkoord moet getekend worden door de begunstigde en de verhuurder.
De begunstigde staat garant als een derde persoon het vervangvoertuig gebruikt en hij is solidair aansprakelijk voor de schade die door deze aangebracht wordt. De begunstigde die over een vervangvoertuig beschikt heeft, engageert zich om dit terug te brengen maximum 24 uren na de terbeschikkingstelling ervan of de maandagmorgen die volgt als het voertuig normaal gezien teruggebracht moest worden op een zondag, en dit op de afgesproken plaats, de dag en het uur.
Gezien de teruggave van het voertuig onmogelijk is buiten de openingsuren van de filialen, op zondag en op feestdagen, mag dit in regel ook gebeuren tijdens het eerste uur van de volgende openingsdag. Dit kan de terbeschikkingstelling van de vervangvoertuigen aan de begunstigden van Gratis Pechverhelping zowel verlengen als verkorten (als het voertuig ontleend wordt de vrijdag van 20u tot 24u).

In België: de mogelijke situaties.
Terbeschikkingstelling en verwachte teruggave van vervangvoertuig bij de verhuurder

In geval van terbeschikkingstelling van een vervangwagen zal Touring de verplaatsingskosten om het voertuig te halen in en terug te brengen naar een opslagplaats van de door Touring aangeduide verhuurmaatschappij niet ten laste nemen.
De teruggave van het voertuig zal moeten gebeuren tijdens de openingsuren van de door Touring aangeduide verhuurder. Als het filiaal van de verhuurder gesloten is op dat moment, zal het voertuig teruggegeven worden tijdens het eerste uur van heropening. Dit zal meegedeeld worden aan de begunstigde bij de terbeschikkingstelling van het voertuig.
In geval van laattijdige teruggave van het vervangvoertuig, zullen/zal de bijkomende dag (en) gefactureerd worden, hierbij begrepen dat een dag die al meer dan twee uren begonnen is, beschouwd wordt als een volledige dag. Het voertuig moet teruggegeven worden met een volle brandstoftank.
Mocht de begunstigde het vervangvoertuig langer dan de door Touring afgesproken termijn willen houden, dan zal deze zich voor het einde van de periode van terbeschikkingstelling moeten wenden tot de verhuurder. Deze periode werd vermeld in de huurovereenkomst en werd gegarandeerd door Touring. Voor deze verlenging zal de begunstigde een aparte overeenkomst moeten sluiten met de verhuurder. De verhuurder zal hem de bijkomende dag(en) factureren volgens de modaliteiten vermeld in deze aparte huurovereenkomst.
Het vervangvoertuig is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en voor materiële schade volgens de gestipuleerde modaliteiten in de huurovereenkomst van de verhuurder.
Op aanvraag van de begunstigde, waarvan het gedekte voertuig speciaal uitgerust was om een mindervalide bestuurder toe te laten te rijden, organiseert Touring, de terbeschikkingstelling van een speciaal uitgerust vervangvoertuig om het besturen door mindervalide personen te vergemakkelijken en dit in functie van de beschikbaarheid en zonder enige garantie van de aanpassing van het vervangvoertuig aan de handicap van de begunstigde bestuurder. Touring neemt deze terbeschikkingstelling ook ten laste.

2.6.1 Bijzonderheden in geval van terbeschikkingstelling van een vervangvoertuig in Frankrijk, in Spanje, in Italië,in Nederland, in het Groothertogdom Luxemburg, in Duitsland, in Zwitserland en in Portugal.

Als het gedekte voertuig ten gevolge van een incident dat in het buitenland gebeurd is, hersteld moet worden in het buitenland of gerepatrieerd moet worden naar België, dan organiseert Touring de terbeschikkingstelling van een vervangvoertuig voor de begunstigde gedurende 24 uren en neemt Touring dit ook ten laste.
De terbeschikkingstelling van een vervangvoertuig is enkel voorzien in Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Portugal. Het ter beschikking gestelde vervangvoertuig in het kader van eerder genoemde procedure, kan onder geen enkel voorwendsel gebruikt worden in andere landen dan deze die hierboven opgesomd worden, behalve België voor wat betreft de terugreis.
In het geval van een terugkeer naar België met het vervangvoertuig zijn de brandstof- en tolkosten ten laste van de begunstigde. Bovendien zijn, in het geval van een terugkeer vanuit andere landen dan Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Portugal, de eventuele transportkosten van dit voertuig vanuit België naar het land van verhuur ook ten laste van de begunstigde.
Voor alle in punt 2.4 opgesomde landen in verband met diensten voor voertuigen onder de huidige algemene voorwaarden, uitgezonderd Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Portugal, kan Touring een alternatief transportmiddel ten laste nemen gedurende 24 uren, voor een bedrag van maximum 200€ of, naar keuze van de begunstigde, een vervroegde terugkeer naar België. De modaliteiten van deze terugkeer worden hernomen onder punt 2.7

2.7 Terugkeer naar huis

In geval van immobilisatie van het voertuig en als de begunstigde kiest niet te genieten van een vervangvoertuig, organiseert Touring de terugkeer van de plaats van het incident naar de woonplaats van de begunstigde en van de begunstigde zelf en de passagiers van het gedekte voertuig, net als van hun bagage. Terwijl hun gedekte voertuig gesleept of getransporteerd is moeten worden, bepaalt en organiseert Touring de vereiste manier van transport voor de begunstigden voor hun terugkeer naar huis en neemt dit ten laste.
Het kan gaan om het dienstvoertuig van een pechverhelper, de sleepwagen van de pechverhelper/mecanicien, een taxi of elke andere vorm van openbaar vervoer. Touring betaalt de begunstigde de transportkosten terug als deze de vervoersbewijzen voorlegt. Als het defect of de herstelling door de garage langer dan 48 uren duurt, zal Touring voorstellen de begunstigde en de passagiers van het voertuig naar de woonplaats van de begunstigde terug te brengen. Het voertuig zal echter niet op kosten van Touring teruggebracht worden.
In geval van interventie voor het voertuig van een begunstigde die niet in België woont, zal geen enkele terugkeer naar de woonplaats mogelijk zijn.
In het geval van een terugkeer naar België vanuit het buitenland per trein, per vliegtuig of met een huurwagen zal Touring tussenkomen voor een maximumbedrag van 500€. Touring zal de begunstigde van TOTAL Assistance de effectief betaalde kosten terugbetalen op vertoon van de vervoersbewijzen.
Geen enkel transport van overleden of gewonde personen zal ten laste genomen worden van Touring.

2.8 Diensten voor motorfietsen

Alle in de algemene voorwaarden beschreven garanties en diensten zijn ook van toepassing op motorfietsen.
Gezien de kenmerken van motorfietsen en om de veiligheid te bewaren, zal de motor tijdelijk bewaard kunnen worden in een gesloten opslagplaats buiten de openingsuren en –dagen van de gekozen garage. De dekking waarvan de begunstigde geniet geeft recht op een vervangvoertuig (auto), zoals voorzien in artikel 2.6.

3. ALGEMENE VOORWAARDEN

3.1 Bescherming van de privacy

Touring zal de persoonlijke gegevens van de begunstigden die doorgegeven werden door TotalEnergies niet gebruiken om hen informatie in verband met de aangeboden diensten van Touring te geven.

3.2 Frauduleuze verklaring

Als de begunstigde een vraag indient of een verklaring aflegt die een frauduleuze intentie hebben, bijvoorbeeld met betrekking tot de terug te betalen bedragen bij een snel uitgevoerde sleepdienst door een prestatieplichtige, zal de door Touring aangeboden dekking nietig verklaard worden en zullen de verzoeken niet ingewilligd worden.

3.3 Uitzonderlijke omstandigheden

Touring is niet verantwoordelijk voor schade, vertragingen, defecten of verhinderingen die kunnen voorkomen bij de uitvoering van de geleverde diensten als deze de maatschappij niet kunnen toegeschreven worden of als ze het gevolg zijn van overmacht, zoals oorlog, burgeroorlog, invasie, daden van buitenlandse vijandelijke krachten, vijandelijkheden (of er een oorlogsverklaring geweest is of niet), verbeurdverklaring, nationalisering, oproer, terrorisme, sabotage, krijgsrecht, opeising, instorting of beweging van het terrein, overstroming, net als iedere andere natuurlijke rampspoed. Hetzelfde geldt voor alle schade die voortkomt uit het verlies, de vernietiging of de beschadiging van de goederen of alle verlies of uitgaven die eruit voortkomen of alle verlies die het directe of indirecte gevolg zou zijn, gedeeltelijk of volledig, door:

  • een ionische straling of een radioactieve besmetting te wijten aan een nucleaire brandstof of aan nucleair afval of
  • een giftige radioactieve ontploffing of elke andere onzekere eigenschap van een explosieve nucleaire component of van één van de stoffen waaruit deze samengesteld is.

3.4 Misbruik of onachtzaamheid

Touring houdt zich het recht voor om de uitvoering van de gegarandeerde dienstverlening op te schorten of te annuleren of om het eventuele lidmaatschap te ontbinden, als zij onachtzaamheid, fraude, misbruik en/of herhaaldelijke incidenten vastgesteld heeft uit hoofde van de begunstigde. Hetzelfde geldt als vastgesteld wordt dat de bestuurder niet in een toestand is om te rijden, niet in staat is de manoeuvers uit te voeren die hij moet doen of zich onder invloed van alcohol, narcotica of drugs bevindt.

3.5 Toekenning van bevoegdheid

Elk geschil, waarover het ook gaat, zelfs in geval van samenhang of zelfs in het geval het geschil bij een andere rechter aanhangig is, zal de exclusieve bevoegdheid zijn van de rechtbanken van Brussel, die het Belgische recht zullen toepassen.

3.6 Subrogatie

De begunstigden engageren zich Touring in al hun rechten te subrogeren tegenover elke derde verantwoordelijke als blijkt dat er misbruik, fraude, poging tot fraude is of tegen een hersteller, carrossier, concessiehouder, verkoper als blijkt dat het defect voortvloeit uit een fout tijdens een voorafgaande herstelling.
De begunstigden zullen tevens Touring subrogeren tegenover hun eigen verzekeraar, in het kader van de dekking van risico's zoals deze het onderwerp zijn van het huidige contract.