Skip to content

Reglement getrouwheidsprogramma Club TotalEnergies

1. De TotalEnergies Club-getrouwheidskaart is een onoverdraagbaar document op naam, uitgereikt door TotalEnergies Marketing Belgium, Handelsstraat 93, 1040 Brussel, onderneming ingeschreven in het R.P.R. te Brussel onder het nummer 0403.063.902, met BTW-nummer BE 403.063.902 en met inschrijvingsnummer A2530. Elke automobilist kan een getrouwheidskaart bekomen na afgifte van een volledig ingevuld en ondertekend aansluitingsformulier zoals verkrijgbaar in de deelnemende tankstations of door zijn gegevens aan te vullen via www.services.totalenergies.be. Zij is strikt persoonlijk, enkel de titularis van de getrouwheidskaart kan de getrouwheidskaart gebruiken.

2. De TotalEnergies Club-getrouwheidskaart is geen betaalmiddel. De TotalEnergies Club-getrouwheidskaart dient om in hoofde van de titularis elektronisch de toekenning te registreren van titels die recht geven op kortingen in contanten. 

2.1. TotalEnergies Marketing Belgium kent punten toe aan de titularis van een getrouwheidskaart bij elke aankoop van oliën en brandstoffen in de deelnemende stations. Tenzij anders aangegeven in het deelnemende station, geeft elke aankoop van 5 liters brandstof in de deelnemende stations recht op 1 punt en geeft bij elke aankoop van smeermiddel in de deelnemende stations recht op 1 punt per aankoopschijf van 3 €. Op vraag van de titularis van de getrouwheidskaart worden deze gegevens door de uitbater van het deelnemende station opgeslagen op de centrale server. Indien de titularis van de getrouwheidskaart tankt buiten de openingsuren van het station, kunnen de punten verkregen worden door het ticket van de betaalterminal binnen de 30 dagen na de tankbeurt in het betreffende station af te geven (uitgezonderd voor aankopen in het kader van contracten die dit voordeel uitsluiten). Elk punt vertegenwoordigt een waarde van 0,025 euro. De punten kunnen geruild worden tegen contanten of tegen producten uit de catalogus van TotalEnergies Marketing Belgium. TotalEnergies Marketing Belgium heeft het recht om de toekennings- en inruilvoorwaarden te veranderen.

2.2. De rechtmatig verkregen en bewaarde punten blijven voor onbepaalde duur geldig, mits regelmatig gebruik van de kaart. Indien de kaart binnen de 12 maanden na de laatste spaartransactie niet meer wordt gebruikt, vervallen de daarop gespaarde punten.

3. De TotalEnergies Club-getrouwheidskaart geeft de titularis het recht om van diverse voordelen te genieten. Deze worden beschreven in speciale aankondigingen, samen met de bijzondere voorwaarden die op deze voordelen van toepassing zijn.

4. De voordelen verbonden aan de TotalEnergies Club-getrouwheidskaart zijn niet cumuleerbaar met voordelen van andere promotionele acties.

5. Beschadigde kaarten of kaarten waarvan de gegevens op het aansluitingsformulier niet correct ingevuld zijn, worden niet aanvaard. Bij problemen met het gebruik van de getrouwheidskaart kan de titularis zich wenden tot elk deelnemend TotalEnergies-tankstation of op www.services.totalenergies.be. De rechtmatig op de oude kaart geregistreerde punten worden dan overgezet op de nieuwe kaart.

6. In geval van verlies of diefstal van de getrouwheidskaart, moet TotalEnergies hiervan verwittigd worden via het call-center of via www.services.totalenergies.be. De rechtmatig op de verloren/gestolen/beschadigde kaart geregistreerde punten worden dan overgezet op de nieuwe kaart.

7. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (EU: 2016/679), verwerkt TotalEnergies Marketing Belgium (Handelsstraat 93-1040 Brussel) als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met het oog op het administratief beheer van uw klantenaccount en het behandelen van uw verzoeken om informatie of voor het uitvoeren van marketingactiviteiten. Uw gegevens worden maximaal 36 maanden bewaard of zoals wettelijk vereist. Door de registratie van de gegevens die op het registratieformulier verschijnen, kan TotalEnergies Marketing Belgium reageren op het verzoek van de houder en hem regelmatig op de hoogte houden van zijn verschillende activiteiten. Eventuele verplichte velden zijn gemarkeerd met een asterisk. U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering, verzet. Ook kunt u de beperking, overdraagbaarheid van uw gegevens aanvragen en / of een klacht indienen bij de betreffende autoriteit. Stuur uw verzoek per post naar: TotalEnergies Marketing Belgium, Service Marketing Retail, Handelsstraat 93 te 1040 Brussel, of per e-mail: [email protected]. Voor meer informatie nodigen wij u uit om ons persoonlijke gegevenscharter te raadplegen https://services.totalenergies.be/nl/help-en-contact/handvest-betreffend....

8. TotalEnergies Marketing Belgium behoudt zich het recht voor om de uitgifte- of de gebruiksvoorwaarden van de kaart op elk ogenblik te wijzigen of zelfs stop te zetten. De klant zal hiervan voorafgaandelijk op de hoogte gebracht worden conform de wettelijke bepaling. De verkregen rechten kunnen enkel uitgeoefend worden zoals hierboven vermeld of zoals omschreven in latere reglementen, conform de vigerende wetgeving. 

9. In geval van bedrog heeft TotalEnergies Marketing Belgium het recht om de overtreders te vervolgen.

10. Elk gebruik van de TotalEnergies Club-getrouwheidskaart in België is onderworpen aan dit reglement en de Belgische wetgeving. Punten die verkregen werden door dit reglement te overtreden of door onrechtmatig of bedrieglijk gebruik van de kaart, worden zonder enige vorm van vergoeding geannuleerd. Bij een geschil m.b.t. de uitgifte of het gebruik van de kaart zijn enkel de rechtbanken van het Brusselse arrondissement bevoegd.